سفته و مندرجات آن

سفته جز اسناد است و در واقع سندیست که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین حواله کرد. سفته علاوه بر امضا یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ، گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد.

ماده ی 308 قانون تجارت در  خصوص مندرجات سفته اذعان دارد سفته علاوه بر امضاء یا مهر باید تادیه شود با تمام حروف نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد بنابر این سفته علاوه بر مهر یا امضا باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این طبق بند یک همین ماده تعیین مبلغی که باید پرداخت شود با تمامی حروف ضروریست.

نام و نام خانوادگی گیرنده و صادر کننده وجه، تاریخ پرداخت وجه ، ادرس محل اقامتگاه صادر کننده و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

اگر سفته برای شخصی معینی صادر شود نام وی باید ذکر شود و اگر شخص مشخص نبود نوشته می شود در (وجه حامل).

نکته ای لازم به ذکر است این است که در غیر موارد گفته شود سفته در نزد هرکس باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند مبلغ موجود در سفته را در یافت کند اگر تاریخی در سفته ذکر نشده بود سفته عند المطالبه محسوب می شود و شخص صادر کننده سفته هر زمان که شخص طلبکار در خواست مطالبه وجه را کرد باید مبلغ را پرداخت نماید.

مشاوره حقوقی با وکیل وصول مطالبات 44000407-021

Share