نفقه زوجه - مراحل و مدارک دادخواست نفقه

نفقه در لغت به معنی هزینه کردن _خرج هر روز زندگی است.

نفقه در ماده 1107 قانون مدنی عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ، تامین مسکن ، لباس ، غذا ، اثاث منزل

نفقه وظیفه ی مرد است  و بر آورده کردن این امور بر عهده ی مرد است.

مرد موظف به پرداخت نفقه زن است که در صورت عدم پرداخت زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست نفقه را بر علیه مرد تنظیم نماید.

لازم به ذکر است که پرداخت نفقه از طرف مرد منوط است به تمکین زن.

هم تمکین عام و هم تمکین خاص

در صورت عدم تمکین دیگر نفقه به زن تعلق نمی گیرد.

لازم به ذکر است که نفقه در عقد دائم به زن تعلق می گیرد  ودر عقد موقت این حق به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زوجه شرط نماید و زوج بپذیرد.

مدارک جهت اجرای مهریه

 • اصل شناسنامه و کارت ملی زوج
 • کپی وکالتنامه وکیل چنانچه تقاضا توسط وکیل زوجه ارائه شود
 • اصل عقدنامه
 • تقاضانامه اجرای مهریه یا توسط دفترخانه ارائه می شود یا از اداره ثبت بایستی تهیه شود
 • ضمنا چنانچه زوج یا متعهد فوت نموده باشد اوراق لازم الاجرا به تعداد ورثه به علاوه دو برگ تنظیم می گردد و به تمامی ورثه نیز مراتب اجرا ابلاغ می گردد.
 • چنانچه اجرای مهریه توسط ورثه زوجه تقاضا گردد ضمن احراز هویت ورثه و تطبیق آن با گواهی حصر وراثت اوراق تنظیم و به وسیله احد از وراث به اداره اجرا ارسال می گردد.
 • ممکن است زوجه تمام یا بخشی از مهریه خود را به اجرا گذاشته یا تقاضای اجرای شروط ضمن عقد (شروطی که قابلیت اجرا داشته باشد) را بنماید.

مراحل دریافت نفقه زوجه

مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواست

 1. ابطال تمبر بر روی برگ های دادخواست در واحد نقش تمبر مرجع قضایی .
 2. برابر با اصل كردن مدارك و مستندات در دفتر تطبیق اصل مدارك با كپی های نقش تمبرشده (لازم به ذکر است همراه داشتن اصل مدارك نیز الزامی می باشد) .
 3. ضمیمه كردن اسناد و مدارك و برگ های دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی .
 4. تحویل اوراق تنظیمی و مدارك به دفتر ثبت دادخواست های مرجع قضایی و دریافت شماره .
 5. با مراجعه مجدد به دفتر ثبت و ارائه شماره شعبه رسیدگی كننده معلوم می گردد .
 6. در شعبه رسیدگی كننده در صورتی که  ایرادی متوجه دادخواست و ضمائم نباشد سیر رسیدگی قضایی بوسیله ابلاغ اخطاریه به خواهان وخوانده شروع خواهد شد .

تذكر : گاهی زوجه می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، طی اظهار نامه ای نفقه ایام گذشته را از زوج مطالبه نماید .

برگهای اظهارنامه و دادخواست را میتوان از واحد فروش اوراق و تمبر دادگستری خریداری كرد .

برگ اظهارنامه در سه برگ تهیه و تنظیم و پس از الصاق تمبر و پرداخت هزینه ارسال اظهارنامه و ثبت آن به واحد ابلاغ برده شده تا به مخاطب ابلاغ و جواب دریافت و ابلاغ گردد در تمام این مراحل برای سهولت کار میتوانید با وکلای تخصصی خانواده گروه وکلای دادیار تماس حاصل فرمایید.

شکایت کیفری نفقه

با توجه به ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، چنانچه مردی با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد به مجازات حبس محكوم خواهد شد.

زن می تواند برای گرفتن نفقه خود از طریق حقوقی و کیفری اقدام کند یعنی اینکه یا دادخواست حقوقی مطرح کند و یا شکایت کیفری کند.

زمانی زوجه می تواند دادخواست حقوقی تنظیم کند که زوجه تمکین کند ولی با این حال مرد از پرداخت نفقه سر باز زند که در این صورت زوجه می تواند برای گرفتن نفقه محکومیت شوهر را از دادگاه خواستار شود در این صورت پس از آن که برای دادگاه محرز شود که مرد نفقه را پرداخت نمی کند حکم به پرداخت نفقه را صادر خواهد کرد اما اگر مرد پس از صدور پرداخت نفقه باز هم از پرداخت سرباز زند زن می تواند دادخواست ظلاق دهد مبنی بر اینکه نفقه پرداخت نشده و خواستار طلاق است و اما زوجه می تواند برای گرفتن نفقه شکایت کیفری نیز مطرح کند و از آن جا که عدم پرداخت نفقه در قانون ایران جرم محسوب می شود زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای عمومی از دادگاه ،تعقیب جزایی زوج را خواستار شود که در این صورت اگر مرد نفقه را نپردازد به مجازات مقرر برای عدم پرداخت نفقه نیز طبق قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share