نفی زوجیت

به پیوند ایجاد شده در بین زن و شوهر بر اساس عقد نکاح را زوجیت گویند.

ازدواج همواره یک امر پسندیده میباشد در جوامع اما زن و مرد بعد ازازدواج برخا دچار درگیری و مشکلاتی میشوند.یکی از مواردی که در دادگاه ها توسط مرد وزن مطرح میشوند دعوای نفی زوجیت میباشد.

در دعوای نفی زوجیت  ،مدعی به طور کلی وجود هر گونه عقد و رابطه ی زوجیت را نفی میکنند.

بنابراین کسی که مدعی عدم وجود رابطه ی زوجیت میباشد باید ادعای خود را با هر آنچه که محکاه پسند میباشد اثبات کند تا دادگاه به آن رای دهد.

در مقابل دعوای نفی زوجیت دعوای اثبات زوجیت را دارا هستیم که در مبحث مربوط به خود آن به طور مفصل توضیح خواهیم داد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنیبا وکیل خانواده 44000407-021

Share