مطالبه ی مهریه از طریق اداره ثبت

یکی از راه های مطالبه ی مهریه از طریق اجرای ثبت

یکی از طرق در خواست مهریه مراجعه به ثبت اسناد رسمی است که زوجه  می تواند با ارائه ی قباله ی ازدواج خود به دفترخانه ی محل ثبت ازدواج رجوع و درخواست صدور اجرائیه نماید.

پس از آن با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه می کند و مهریه ی خود را مطالبه می نماید.

لازم به ذکر است که زوجه باید هزینه های مربوط به صدور اجرائیه را پرداخت کند که در نهایت این هزینه ها از زوج دریافت می شود.

بعد از طی کردن مراحل مذکور رای اجرای مهریه صادر میگردد و هر آنچه که مهریه زن است اعم از اموال منقول و غیر منقول از اموال آن مرد توقیف می شود البته در صورتی که اموال جدای از مستثنیات دین باشند.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share