اعسار مرد از پرداخت مهریه

وقتی به موجب حکم دادگاه شخصی محکوم به پرداخت بدهی می شود ولی از پرداخت آن سرباز می زند شخص طلبکار می تواند به موجب ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی تقاضای بازداشت بدهکار را بنماید. در مورد مهریه نیز همین طریق رفتار می شود ولی استثنایی که وجود دارد این است که بدهکار می تواند در صورت عجز از پرداخت بدهی از دادگاه تقاضای اعسار کند.

اگر بدهکار نتواند کل مهریه را به صورت یکجا پرداخت کند می تواند استشهاد نامه ایی تنظیم کند و چهار مرد که از عجز از پرداخت او خبر دارند استشهاد نامه را امضا کرده و سپس او به دادگاه تقدیم کند .

مرجع رسیدگی به تقاضای اعسار با دادگاهی است که زوجه برای مطالبه مهریه به آن جا دادخواست داده و حکم صادر شده و یا در حال رسیدگی است درخواست اعسار را می توان هم زمانی به دادگاه تقدیم کرد که در حال رسیدگی به پرداخت مهریه است و یا حکم صادر شده است .حتماً نیازی نیست که زوج در بازداشت به سر ببرد حتی قبل از بازداشت نیز می تواند برای مهریه  تقاضای اعسار بدهد .

رویه دادگاه به این صورت است که جلسه ایی تشکیل می دهد که در این جلسه شخص خواهان و خوانده و اشخاصی که استشهادنامه را امضا کرده اند حضور داشته  و به ادعای زوج مبنی بر اعسار رسیدگی می کند.

دادگاه با رعایت شرایط زوج و میزان درآمد او اتخاذ تصمیم می کند و چنانچه تشخیص دهد زوج عاجزاز پرداخت مهریه است تا زمانی که دارای اموالی برای پرداخت مهریه شود حکم اعسار را صادر می کند.

در این صورت هر زمان که زوجه مالی از زوج پیدا کند می تواند به دادگاه رفته و تقاضای حکم مبنی بر پرداخت مهریه را بکند و همچنین اگر دادگاه صلاح بداند می تواند قرار تقسیط مهریه را صادر کند .

که در صورت تقسیط مهریه یا قسمتی از آن به صورت یکجا پرداخت می شود و مابقی به صورت ماهیانه قسط بندی می شود و یا از ابتدا به صورت ماهیانه قسط بندی می شود.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share