موانع ارث کدامند؟

از موانع ارث می توان به مواردی از قبیل قتل عمد ، لعان و والد زنا اشاره کرد.

قتل عمد

اگر کسی شخصی را که از او ارث می برد(مورث خود) را از روی عمد به قتل برساند دیگر از آن شخص ارث نمی برد حال چه دسته جمعی این کار را را انجم داده باشد چه فردی(ماده 880.قانون مدنی).

اما اگر قتل غیر عمد باشد مانع ارث نمی شود(ماده 881 ق.م). به طور مثال اگر فردی فرزندی داشته باشد و آن فرزند او را به قتل برساند،فرزند دیگر از پدر خود ارث نمی برد اما فرزندان او از پدر جد خود ارث می برند اما اگر مقتول فرزند دیگر داشته باشد فرزندان قاتل دیگر از پدر جد خود ارث نخواهند برد.(ماده 886ق.م)

لعان

مورد دیگر لعان می باشد منظور از لعان این است که مرد دارای همسر دائمی و فرزند باشد و بگوید فرزند، متعلق به او نیست یعنی به گونه ای نفی ولد نماید بنابر این دیگر زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند همچنین فرزند هم دیگر از پدر خود ارث نمی برد زیرا انتساب او به پدرش مورد شک است همچنین پدر هم دیگر از فرزند خود ارث نمی برد. اما در خصوص مادر فرزند اینگونه نیست و فرزند از مادر و مادر از فرزند خود ارث می برد(ماده 883 ق.م). اگر پدر از لعان و به نوعی از نفی ولدی که نموده است بازگردد فرزند از پدر ارث می برد اما از خویشاوندان پدر همانند جد پدری ارث نمی برد. اما برعکس  آن ممکن نیست(یعنی پدر از فرزند خود ارث نمی برد).(ماده 884.ق.م)

والد زنا

مورد دیگر فرزند والد زنا(فرزند ناشی از زنا) ست که مطابق قانون از پدر و مادر و اقوام آنها ارث نمی برد ماده 885 قانون مدنی در این خصوص اذعان  میدارد:

والد زنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه ی اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل انحصار وراثت 44000407-021

Share