وصیت تاجر ورشکسته و محجور

اعتبار وصیت موصی در صورت تاجر ورشکسته یا محجور بودن

از شرایط موصی اهلیت داشتن و عدم محجوریت است حال اگر زمان انشای وصیت موصی مجنون صغیر یا سفیه باشد وصیت وی باطل می باشد.

اگر تاجری که حکم ورشکستگی وی صادر شده است پس از ورشکستگی مال خود را وصیت نماید هرچند که تاجر ورشکسته حق تصرف در اموالش را ندارد (ماده 418 قانون تجارت) اما وصیت او صحیح می باشد.

چراکه زمان اجرای وصیت پس از فوت موصی است و مطابق قاعده بعد از فوت در ابتدا دیون متوفی پرداخت می گردد.

بنابر این در صورتی که متوفی دینی داشته باشد ابتدا آنها پردخت می گردند و از باقی مانده اموال هم وصیت اجرا می شود.

وصیت تاجر ورشکسته هیچگونه مغایرتی با حقوق طلبکاران نخواهد داشت چراکه همانطور که گفته شد ابتدا دیون پرداخت می شوند و وصیت موصی صحیح است

در صورتی که دیون متوفی به قدری زیاد باشد که تمامی ماترک وی صرف پرداخت طلب طلبکاران گردد و مالی جهت اجرای وصیت باقی نماند این امر باعث بطلان وصیت نمی باشد و فقط به دلیل موجود نبود مال موضوع وصیت قابل اجرا نیست.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل انحصار وراثت 44000407-021

Share