وکیل کارگر در اداره کار

img-news: 
summery-news: 

اثبات سابقه کاری کارگر

در جامعه کارگری یکی از دغدغه های کارگران اثبات سوابق کارشان در مراجع حل اختلاف اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.

کارفرمایان در هنگام آغاز همکاری یا قرارداد منعقد نمی کنند و یا  اگر قراردادی هم منعقد نمایند نسخه ای از آن را به کارگر نمی دهند و همین موضوع هم باعث می شود که کارگران تصورکنند که قادر به اثبات سوابق کاری خویش نیستند درحالی که اینگونه  نیست.

وفق ماده  7  قانون کار قرارداد می تواند کتبی و یا شفاهی باشد پس کارگری که با کارفرمای خویش قرارداد امضاء نمی نماید قرارداد شفاهی دارد و این قرارداد شفاهی قابل اثبات است.

درجلسه هیات تشخیص، نماینده اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی وفق ماده  81  آیین دادرسی کار، ازکارگر می خواهد که در جهت اثبات سوابق، ادله خویش را ارائه نماید  لذا در بدو امر اثبات سوابق و ارائه دلیل با کارگر است.

یکی از ادله ای که کارگر می تواند در جهت اثبات سوابق ارائه نماید لیست بیمه و استعلام آن از سازمان تامین اجتماعی می باشد که ساده ترین و آسان ترین دلیل است.

body-news: 

اثبات سابقه کاری کارگر

در جامعه کارگری یکی از دغدغه های کارگران اثبات سوابق کارشان در مراجع حل اختلاف اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.

کارفرمایان در هنگام آغاز همکاری یا قرارداد منعقد نمی کنند و یا  اگر قراردادی هم منعقد نمایند نسخه ای از آن را به کارگر نمی دهند و همین موضوع هم باعث می شود که کارگران تصورکنند که قادر به اثبات سوابق کاری خویش نیستند درحالی که اینگونه  نیست.

وفق ماده  7  قانون کار قرارداد می تواند کتبی و یا شفاهی باشد پس کارگری که با کارفرمای خویش قرارداد امضاء نمی نماید قرارداد شفاهی دارد و این قرارداد شفاهی قابل اثبات است.

درجلسه هیات تشخیص، نماینده اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی وفق ماده  81  آیین دادرسی کار، ازکارگر می خواهد که در جهت اثبات سوابق، ادله خویش را ارائه نماید  لذا در بدو امر اثبات سوابق و ارائه دلیل با کارگر است.

یکی از ادله ای که کارگر می تواند در جهت اثبات سوابق ارائه نماید لیست بیمه و استعلام آن از سازمان تامین اجتماعی می باشد که ساده ترین و آسان ترین دلیل است.

در شرایطی که کارفرما کارگر را بیمه ننموده است و یا مطابق با کل سوابق، بیمه ننموده کارگر می تواند با ارائه  پرینت بانکی و اثبات تبعیت مزدی به عنوان یکی از ارکان اصلی رابطه کارگر و کارفرمایی، سوابق خویش را اثبات نماید که  این دلیل هم به نوبه خود شرایط خاصی دارد که  وکیل کارگر با دانش و تجربه و تخصص خود می تواند مدافع کارگر در این شرایط باشد.

اگر کارگری هیچ یک از این ادله را  ندارد علیرغم  این که شرایط جهت اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی سخت و دشوار می شود جای نگرانی نیست.

شما می توانید با کمک وکیل کارگر سوابق خویش را اثبات و تمامی حق و حقوق خود را مطالبه  نمایید.

وکیل کارگر می تواند با یک جلسه مشاوره و از طریق اماراتی که شاید کارگر آنها را بی ارزش بداند، سوابق اورا ثابت نماید.

اماراتی که در طول مدت همکاری ایجاد گردیده و حتی شخص کارفرما هم  نمی داند که این  امارات می تواند بر علیه او استفاده  شود.

وکیل کارگری

در نهایت اگر حتی این امارات هم  وجود نداشته باشد آخرین راه درخواست بازرسی از هیات  رسیدگی کننده به  پرونده  می باشد که  بستگی به دفاع  کارگر درجلسه  دارد که  شخص رسیدگی کننده  را  مجاب  به  صدور قرار بازرسی نماید.

دلیل امتناع هیات های رسیدگی کننده از صدور قرار بازرسی هم  این  است  که  وفق  ماده  81 آیین دادرسی کار اثبات رابطه و ارائه دلیل  با کارگر است  و هیات ها هیچ  وظیفه و تعهدی در تحصیل دلیل ندارد و باید در بدو امر حداقل ظن را در جهت احراز رابطه در ذهن شخص رسیدگی کننده ایجاد نماید تا او مجاب به صدور قرار بازرسی شود.

همه این  مسائل و موضاعات را  شما  می توانید با کمک  وکیل کارگر پیش ببرید و اهداف  خویش را محقق نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل کار 44000407-021

Share