افراز اموال مشاع

برای توضیح افراز اموال مشاع در ابتدا باید مال مشاع را این چنین توضیح دهیم:

مال مشاع به مالی گفته می شود که بیش از یک مالک دارد و این مالکان در جزء جزء زمین حق مالکیت دارند حال اگر یکی از مالکان بخواهد قسمتی از زمین را برای خود جدا کند یکی از طرق هایی که قانون برای این منظور پیش بینی کرده است افراز است که در ذیل به توضیح آن می پردازیم .

افراز اموال مشاع به این معنا می باشد که احدی از شرکا می تواند سهم خود را از دیگر شرکا تفکیک نماید که شرکا می توانند با توافق یکدیگر مال را بین خود تقسیم کنند ولی اگر توافقی صورت نپذیرد شخصی که خواستار تفکیک است می تواند بقیه شرکا را اجبار به تفکیک کند بنابراین هر شریک می تواند هر زمان که بخواهد تفکیک کند مگر این که از نظر قانون این تفکیک ممنوع بوده باشد که ممنوعیت قانون برای تفکیک در صورتی است که:

  1. تقسیم به موجب قانون منع شده باشد.
  2. شرکا در ضمن قرار داد شرط عدم  تقسیم کرده باشند.
  3. تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.
  4. هر گاه تقسیم متضمن از مالیت افتادن مال یک یا چند نفر از شرکا باشد تقسیم ممنوع است.
  5. در مورد این ملک سند مالکیت معارض وجود نداشته باشد . نسبت به چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

نکته ایی که قابل ذکر است این است که شخص هم در محاکم دادگستری می تواند طرح دعوای افراز کند و هم در شرایطی در مراجع ثبتی می تواند اقامه دعوای افراز کند.

لازم به ذکر است که اگر عملیات ثبتی خاتمه نیافته باشد مرجع صالح به درخواست افراز ،دادگاههای عمومی حقوقی محل می باشد حال باید توجه نمود که زمانی مرحله ثبتی ملکی خاتمه یافته تلقی می شود که ملک دارای سند ،بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد ولی اگر سندی نسبت به آن سند مالکیت ثبتی، صادر نشده باشد ولی درخواست مذکور به ثبت رسیده باشد و آگهی نوبتی نیز منتشر شده باشد و در مهلت واخواهی نیز اعتراض نسبت به آن نشده باشد این ملک نیز قابل ثبت در دفتر املاک است.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل ملکی 44000407-021

Share