الزام به فک رهن

فک رهن به معنای این است که عین و مرهونه را از قید رهن خارج کنند که می توان این کار را از طریق دادن دین انجام داد و یا این که دائن را ابراء کرده که در این صورت پس از فک رهن دیگر دینی وجود ندارد.

برای مثال شخصی ملک خود راکه در رهن است می فروشد و تعهد می کند که پس از پرداخت بدهی خود به مرتهن برای انتقال سند رسمی ملک به خریدار اقدام کند ولی در زمان تعیین شده تعهد خود را انجام نمی دهد در این جا خریدار می تواند برای بدست آوردن حق خود ابتدا الزام فروشنده را به انجام دادن تعهد بخواهد یا موجبات پرداخت بدهی به مرتهن و یا فک رهن انجام گیرد.

همچنین زمانی که فردی برای گرفتن وام سند ملکی را در رهن بانک می گذارد و مدعی می شود که تمامی اقساط را پرداخت می کند در مورد اموال منقولی که به رهن می گذارد ممکن است در حالی که راهن دین خود را پرداخت می کند همچنان ملک در رهن باقی بماند و یا این که امکان دارد که مال منقولی که مورد رهن قرار گرفته توسط راهن فروخته شود و یا این که راهن (فروشنده) تعهداتی را که مبنی بر فک رهن بوده انجام ندهد در تمام این موارد می توان دادخواست الزام به فک رهن تقدیم نمود.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل ملکی 44000407-021

Share