اسناد رسمی لازم الاجرا

اسناد رسمی لازم الاجرا و دعاوی مربوط به آن

سند رسمی لازم الاجرا مطابق تعریف بند 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا عبارت است از:

سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.

یعنی چک را می توان بنابر این تعریف در زمره ی این اسناد قرار داد و برای وصول طلب نیازی به حکم دادگاه نیست و با مراجعه به بانک می توان در خصوص وصول طلب خود اقدام نمود.

در واقع اسناد لازم الاجرا به انواعی تقسیم می شوند به طور مثال اسناد ذمه ای که به نوعی حاکی از وجود دین هستند و سند وثیقه ای که برای تضمین باز پرداخت دین تنظیم می شوند این دونوع سند از اسناد رسمی لازم الاجرا هستند همچنین بنابر قول مذکور اسناد عادی هم در زمره ی اسناد رسمی لازم الاجرا قرار می گیرند مانند چک که سند عادی است اما مطابق قانون، رسمی لازم الاجراست.

دعاوی که در این خصوص ممکن است مطرح گردد را به طور خلاصه  می توان به دو بخش تقسیم کرد.

  1. شکایت از اجرای سند و اقدامات مامورین ثبت و هرکس در این خصوص شکایتی داشته باشد( یعنی اگر سند لازم الاجرایی برخلاف قوانین آیین نامه اجرا شود یا از مامورین ثبت در این خصوص کوتاهی یا قصوری سر زند،) شکایت خود را با ذکر دلیل و مدرک به رئیس ثبت تسلیم می نماید و رئیس ثبت هم باید فورا و در اسرع وقت به شکایت رسیدگی نماید.
  2. شکایت از دستور اجرای سند به ادعای مجعول بودن آن با معرفی جاعل در نوع دوم  منظور این است ، به این دلیل که موضوع جعل است و جعل جنبه ی کیفری دارد شاکی با مراجعه به دادسرای عمومی محل وقوع جرم در این خصوص شکایت کیفری علیه جاعل(شخصی که سند را جعل نموده) می نماید.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل ملکی 44000407-021

Share