اجرای حکم الزام به تنظیم سند در صورت فرجام خواهی

از آن جایی که بر طبق مقررات آئین دادرسی مدنی احکامی که از دادگاه عمومی حقوقی صادر می شوند قطعی بوده و قابلیت صدور اجراییه را دارند و اگر در ارتباط با حکمی که صادر شده است در خواست فرجام خواهی شده باشد،با در خواست فرجام خواهی اجرای حکم به تاخیر نمی افتد مگر این که مطابق با مواد 542و543 قانون ائین دادرسی مدنی،دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.

نکته ای که قابل ذکر است و باید به آن توجه داشت این است که اگر دادگاه حکمی را صادر کند مبنی بر این که اشخاص در دفتر خانه حضور پیدا کرده و برای تنظیم سند انتقال اقدام نمایند بنابراین، این الزام قابلیت اجرا داشته و نمی توان در این مورد به ماده ی 22 قانون ثبت استناد کرد.

مواد قانونی ذکر شده به شرح ذیل می باشد:

ماده 542 قانون آیین دادرسی مدنی - فرجام خواستن اجرای حكم را تا وقتی كه حكم نقض نشده است به تأخير نمی اندازد ولی هر گاه محكوم‌ عليه به طوری كه در تأمين‌ خواسته مقرر است نسبت به محكوم‌ به تأمين بدهد اجرای حكم تا صدور حكم فرجامی به تأخير می افتد.

ماده 543 قانون آیین دادرسی مدنی - مرجع درخواست موقوف‌ الاجرا ماندن حكم و گرفتن تأمين دادگاهی است كه حكم مورد درخواست رسيدگی فرجامی را داده است.

ماده 22 قانون ثبت - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل ملکی 44000407-021

Share