تنظیم اوراق قضايی - دادخواست، شکواییه، لایحه

summery-srv-ho: 
دادخواست، شکواییه و لایحه را با وکلای پایه یک دادگستری و بصورت کاملا تخصصی تنظیم و به دادگاه مربوطه ارجاع دهید.
برای تنظیم اوراق قضایی با خط های ارتباطی موسسه تماس حاصل فرمایید (اوراق قضایی مربوطه در کوتاهترین زمان ممکن و با قیمتی مناسب تنظیم می گردد و در اختیارتان قرارداده خواهد شد).
body-srv-ho: 

تنظیم دادخواست

دادخواست  برگ چاپی خصوصی است که خواهان در خواست خود را در آن بازگو می کند و یا به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی و اوراق مخصوص است.

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی و خواهان است که دادخواست به دفتر دادگاه و یا به دفتر شعبه اول دادگاه در صورتی که آن دادگاه شعبه های متعددی داشته باشد تسلیم می شود .

بر اساسی نوع خواسته ،مطالب مندرج در دادخواست ها با هم تفاوت دارند اما همگی آنها اغلب حاوی نکات زیر هستند .

 1.  نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،سن ،اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان
  در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل باید درج شود ، قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان می شود .
 2. نام و نام خانوادگی ،اقامتگاه و شغل خوانده
  در صورت قید نکردن مشخصات به طور کامل ،دادگاه ازطریق اخطاریه به خواهان مهلت می دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند در غیر این صورت دادخواست رد خواهد شد .
 3. تعیین خواسته و بهای آن مگر این تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
 4. آنچه که خواهان از دادگاه در خواست دارد .
 5. ذکر ادله و وسایلی که خواهان  برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ،ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل گواهی گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات وصل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .
 6. امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او
 • تبصره 1: اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا ،دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد .
 • تبصره 2: چنانچه خواهان یا خوانده شخصی حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد .

مشاوره حقوقی تلفنی 44000407-021

Share