جاسوسی

جاسوسی در همه ی جوامع کاری قبیح و نوعی خیانت محسوب می شود.در همه ی کشورها جاسوسی ره به عنوان جرم شناخته اند .در قانون مجازا ت اسلامی ایران جاسوسی به عنوان هر گونه اقدام علیه امنیت ملی محسوب می شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید.

جاسوس به کسی گفته می شود  پنهانی به گرد آوری اطلاعات به نفع دشمن یا دولت بیگانه می پردازد.

لغت جاسوس بر گرفته از واژه ی تجسس است.

مصادیق و مجازات جاسوسی در قانون مجازات اسلامی

  • تسلیم اسرار سیاست داخلی و خارجی به افراد غیر صالح.
  • مطلع ساختن اشخاص غیر صالح از نقشه‌ها و اسرار دولت.
    كه در هر دو مورد طبق ماده 501 قانون مجازات اسلامی، مجازات جاسوسی با توجه كیفیت و مراتب جرم، یك تا ده سال حبس است.

جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاك ایران كه مجازاتش یك تا پنج سال حبس است.

سرقت نقشه‌ها یا كسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی و امنیتی که مجازات آن، شش ماه تا سه سال حبس است.

مصادیق و مجازات جاسوسی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

  • جاسوسی نظامیان مربوط به عملیات نظامی یا راجع به مؤسّسات دفاعی كشور؛ طبق بند اوّل مادۀ 12 قانون مذكور به مجازات محارب (قتل، به دار آویختن، قطع دست راست و قطع پای چپ، تبعید)، محكوم خواهد شد.
  •  جاسوسی نظامیان در به دست آوردن اسناد و عدم موفقيّت در ارائه به دشمن؛ که به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌شود.
  •  ورود نظامیان به اماكن نگه¬داری اسناد جهت دستیابی به آن‌ها برای ارائه به دشمن؛ که به دو تا ده سال حبس محكوم می‌شود.
  •  ورود بیگانه به اماكن نظامی به قصد جاسوسی؛ كه با لحاظ شرایط مختلف، به اعدام یا دو تا ده سال حبس محكوم می‌شود.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل کیفری 44000407-021

Share