حمل و نگهداری مواد مخدر

حمل و نگهداری مواد افیونی جرم است. چرا که با نظر به این که این مواد تا چه حد برای افراد و جامعه خطرات و ضرر و زیان های غیر قابل جبرانی به دنبال دارند به جاست که هرگونه حمل و نگهداری آن جرم محسوب شود و برای مرتکب مجازاتی تعیین شود.

مطابق ماده ی 1 قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال ذیل جرم است.

  1. کشت خشخاش و کوکا مطلاقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان گردان صنعتی.
  2. وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت امواع مواد مخدر یا روان گردان صنعتی غیر دارویی
  3. نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان گردان صنعتی غیر دارویی و ...

بنابر قول مذکور حمل و نگهداری مواد مخدر جرم است اما قانون گذار در خصوص استعمال جزیی مواد مخدر را از مصادیق امر مذکور نداسته است و رای وحدت رویه شماره ی 6186 مورخ 24/4/1344 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص ذکر می کند:

اخفای مواد افیونی به مقدار جزئی عرفا از لوازم استعمال محسوب و بزه جداگانه نیست و تعیین مجازات با رعایت قواعد تعدد قانونی نمی باشد.

حال آنکه مظور از مقدار جزئی دقیقا چه اندازه است بسته به نظر قاضی می باشد. به طور مثال گاه 16 گرم در نظر گرفته شده است گاه کمی بیشتر یا کمتر که همانطور که گفته شد در این خصوص بستگی به نظر قاضی دارد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل کیفری 44000407-021

Share