بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزای ایران

جاسوسی

جاسوسی در همه ی جوامع کاری قبیح و نوعی خیانت محسوب می شود.در همه ی کشورها جاسوسی ره به عنوان جرم شناخته اند .در قانون مجازا ت اسلامی ایران جاسوسی به عنوان هر گونه اقدام علیه امنیت ملی محسوب می شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید.