جرایم پزشکی در ایران

جرایم پزشکی و دارویی

در حقوق جزای پزشکی جرایم پزشکی که شامل هر نوع فعل و ترک فعلی است که قانون گذار آن را جرم شناخته م برای آن مجازات تعیین کرده است و کوجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد مورد مطالعه قرار می گیرد.