دعاوی ملکی

لزوم یا جواز عقد رهن

آقای فرهنگ برای سرمایه گذاری در یک پروژه ساختمانی نیاز به مبلغ 100 میلیون تومان نقدی. خانم شریفی قادر بدست می آورد که مبلغ فوق پرداخت می شود و در مقابل برای اطمینان طلب، آقای فرهنگ 2 از دارایی مسکن خود در رهن خانم شریفی قرار می گیرد. خانم شریفی با دفتر حقوقی گروه دادگستری تماس گرفته و خواستار حقوق قانونی خود در این قرارداد می شود.

اخذ به شفعه

در حقوق مدنی اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات،دیگری می تواند ملک او را بدون موافقتش تملک کند، بدین جهت قانون  مدنی آن را پس از عقود که سبب تملیک ارادی می باشد بیان نموده است و حال آنکه از نظر سهولت در ترتیب و تنظیم قانون نویسی مقتضی آن بود که اخذ به شفعه در فصل بیع بیان شود،زیرا فقط در بیع جاری می گردد و از ملحقات آن به شمار می رود.

الزام به فک رهن

فک رهن به معنای این است که عین و مرهونه را از قید رهن خارج کنند که می توان این کار را از طریق دادن دین انجام داد و یا این که دائن را ابراء کرده که در این صورت پس از فک رهن دیگر دینی وجود ندارد.

وقف

در این مقاله به کلیات وقف از نظر حقوقی پرداخته می شود

شماره تماس دریافت مشاوره حقوقی 44000407-021

 

الزام به تنظیم سند رسمی

اگر شخصی مال غیرمنقولی را بخرد، بر اساس قانون ثبت، باید آن را ثبت کند. در واقع صرف تصرف نسبت به مال غیر منقول، برای مالک شناخته شدن آن شخص کفایت نمی کند و براساس م 46 و47 قانون ثبت، تنظیم سند رسمی اجباری است.

Pages