مشاوره حقوقی ملکی

لزوم یا جواز عقد رهن

آقای فرهنگ برای سرمایه گذاری در یک پروژه ساختمانی نیاز به مبلغ 100 میلیون تومان نقدی. خانم شریفی قادر بدست می آورد که مبلغ فوق پرداخت می شود و در مقابل برای اطمینان طلب، آقای فرهنگ 2 از دارایی مسکن خود در رهن خانم شریفی قرار می گیرد. خانم شریفی با دفتر حقوقی گروه دادگستری تماس گرفته و خواستار حقوق قانونی خود در این قرارداد می شود.

اخذ به شفعه

در حقوق مدنی اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات،دیگری می تواند ملک او را بدون موافقتش تملک کند، بدین جهت قانون  مدنی آن را پس از عقود که سبب تملیک ارادی می باشد بیان نموده است و حال آنکه از نظر سهولت در ترتیب و تنظیم قانون نویسی مقتضی آن بود که اخذ به شفعه در فصل بیع بیان شود،زیرا فقط در بیع جاری می گردد و از ملحقات آن به شمار می رود.

الزام به فک رهن

فک رهن به معنای این است که عین و مرهونه را از قید رهن خارج کنند که می توان این کار را از طریق دادن دین انجام داد و یا این که دائن را ابراء کرده که در این صورت پس از فک رهن دیگر دینی وجود ندارد.

قولنامه

زمانی که طرفین قرار داد، قصد انجام معامله ای را داشته باشند اما مثلا ثمن (پول) مشتری یا کالای فروشنده آماده نباشد همانطور که از اسم آن پیداست قول معامله را با تنظیم  قولنامه به یکدیگر می دهند می دهند.

تغییر کاربری

امروزه مشاهده می کنیم که چه بسیار زمین های بایر و که قابلیت کشت و زرع دارند تبدیل به اراضی برای ساختن مسکن و ... می گردند در صورتی که امروزه درختان و باغ  ها از عوامل بسیار مهم در کاهش میزان آلودگی می باشند پس بنابر این درست نیست، زمین هایی که قابلیت آبادانی از طریق کشت زرع دارند مورد استفاده برای ساخت و ساز قرار گیرند.

Pages