نفقه زن

نفقه زوجه - مراحل و مدارک دادخواست نفقه

نفقه در لغت به معنی هزینه کردن _خرج هر روز زندگی است.

نفقه در ماده 1107 قانون مدنی عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ، تامین مسکن ، لباس ، غذا ، اثاث منزل

نفقه وظیفه ی مرد است  و بر آورده کردن این امور بر عهده ی مرد است.