وکیل برای قصور پزشکی

وکیل پزشکی

پزشکی را می توان در زمره ی مشاغل حساس در تمامی جوامع قرار داد زیرا با حیات اشخاص در ارتباط می باشد بنابر این باید پزشک دارای مسئولیت های مدنی و کیفری در این زمینه باشد.

از دیر باز در جوامع پیشین برای پزشکان مسئولیت های مدنی و کیفری گاه بسیار سنگین وجود داشت.