وکیل حقوقی کارگران

وکیل حقوق کار و کارگری

وکیل کار،بیمه تأمین اجتماعی و قرارداد بین کارگر و کارفرما

همانطور که می دانید در راستای تحق فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و صنعتی و ..... افرادی تحت عنوان کارگر یا کارفرما مشغول به کار هستند که چه بسا به واسطه ی این فعالیتها نیاز هایی را در امور کار داشته باشند که به واسطه حضور و همکاری یکدیگر برطرف نمایند.