وکیل حقوق پزشکی

تخلفات انتظامی پزشکان

در هر جامعه ای انجمن ها اتحادی ها کانون ها و سازمانهای صنفی و شغلی از اجتماع افرادی هم فکر و یا کسانی که دارای شغل و عنوان واحد هستند به وجود می آید که هدف از تشکیل آن حفظ منافع صنفی  افراد و یا حمایت شغلی و اجتماعی اعضاء قواعد و مقرراتی وضع نموده و برای تخلف از این مقررات هم عکس العمل و ضمانت اجراهایی پیش بینی می نمایند و گاهی هم مقنن دخالت نموده و کیفر ها و تنبیهاتی در نظر می گیرد.

تخلف از قوانین و مقررات پزشکی و دارویی

جرایمی که پزشکان و صاحبان حرف وابسته به آن مرتکب می شوند گاهی اوقات ممکن است علاوه بر جنبه انتظامی جنبه کیفری نیز داشته باشد یعنی قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد.

این جرایم به موجب قوانین خاص موضوعه به جرایم پزشکی و دارویی موسومند دارای عناوین خاص مجرمانه و عناصر متشکله مخصوص به خود است که نسبت به دیگر قوانین جزایی تخصیص می خورد.

جرایم پزشکی و دارویی

در حقوق جزای پزشکی جرایم پزشکی که شامل هر نوع فعل و ترک فعلی است که قانون گذار آن را جرم شناخته م برای آن مجازات تعیین کرده است و کوجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد مورد مطالعه قرار می گیرد.