وکیل دعاوی ملکی

الزام به تنظیم سند رسمی

اگر شخصی مال غیرمنقولی را بخرد، بر اساس قانون ثبت، باید آن را ثبت کند. در واقع صرف تصرف نسبت به مال غیر منقول، برای مالک شناخته شدن آن شخص کفایت نمی کند و براساس م 46 و47 قانون ثبت، تنظیم سند رسمی اجباری است.