وکیل پزشکی

تخلفات انتظامی پزشکان

در هر جامعه ای انجمن ها اتحادی ها کانون ها و سازمانهای صنفی و شغلی از اجتماع افرادی هم فکر و یا کسانی که دارای شغل و عنوان واحد هستند به وجود می آید که هدف از تشکیل آن حفظ منافع صنفی  افراد و یا حمایت شغلی و اجتماعی اعضاء قواعد و مقرراتی وضع نموده و برای تخلف از این مقررات هم عکس العمل و ضمانت اجراهایی پیش بینی می نمایند و گاهی هم مقنن دخالت نموده و کیفر ها و تنبیهاتی در نظر می گیرد.

تخلف از قوانین و مقررات پزشکی و دارویی

جرایمی که پزشکان و صاحبان حرف وابسته به آن مرتکب می شوند گاهی اوقات ممکن است علاوه بر جنبه انتظامی جنبه کیفری نیز داشته باشد یعنی قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد.

این جرایم به موجب قوانین خاص موضوعه به جرایم پزشکی و دارویی موسومند دارای عناوین خاص مجرمانه و عناصر متشکله مخصوص به خود است که نسبت به دیگر قوانین جزایی تخصیص می خورد.

جرایم پزشکی و دارویی

در حقوق جزای پزشکی جرایم پزشکی که شامل هر نوع فعل و ترک فعلی است که قانون گذار آن را جرم شناخته م برای آن مجازات تعیین کرده است و کوجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد مورد مطالعه قرار می گیرد.

افشای اسرار بیمار

راز داری از مکارم اخلاقی و تعهدات فردی نسبت به دیگر افراد جامعه است. افرادی که به وسیله خودشان به دسترسی به اسرار مردم دسترسی دارند، از این باب مورد وثوق عامه مردم هستند و اگر چنین دلیلی به دست نیاورده باشند، آسیب می رساند به شخص خاصی که اسرار وی را آنها است میگردند، به منظور نظم عمومی نیز ضرر غیر قابل جبران. چه فردی که به وی آسیب می زند، دچار بدبینی نسبت به همه اشخاص آن می شود. نتیجه این مهم بد ناسا افراد جامعه به کسانی است که به مناسبت شغل خود اسرار مردم به آنها هویدا است.

وکیل پزشکی

وکیل پزشکی

پزشکی را می توان در زمره ی مشاغل حساس در تمامی جوامع قرار داد زیرا با حیات اشخاص در ارتباط می باشد بنابر این باید پزشک دارای مسئولیت های مدنی و کیفری در این زمینه باشد.